[ 17.04.2004 ]

اطلاعيه کانون پناهندگان سياسي ايراني در برلين

دعوت از ایرانیان برای حضور در مراسم  پرده برداري از لوح يادبود قربانيان ترور ميکونوس

 زمان: سه شنبه 20 آوريل 2004  ساعت 17

مکان: مقابل رستوران سابق ميکونوس   

Pragerstr. 2a-  Berlin/  Wilmersdorf

U- Güntzelstr.

 

 

شنبه ٢۹ فروردين ١٣٨٣ – ١۷ آوريل ٢٠٠۴

 پس از تلاش هاي ناموفق دست اندرکاران جمهوري اسلامي ايران سرانجام از لوح يادبود قربانيان ترور ميکونوس درروز سه شنبه ۲۰ آوريل ۲۰۰۴ با حضور بسياري از شخصيت هاي سياسي و حقوقي ايراني و آلماني پرده برداري خواهد شد.

بدين وسيله از همه ايرانيان آزادي خواه دعوت مي کنيم با حضور خويش انزجار خود را از تروريسم دولتي ايران ابراز کنند تا نام قربانيان و عاملان و آمران اين ترور براي هميشه در تاريخ ثبت گردد.

زمان : سه شنبه 20 آوريل 2004  ساعت 17

مکان : مقابل رستوران سابق ميکونوس   

Pragerstr. 2a-  Berlin/  Wilmersdorf

U- Güntzelstr.

کانون پناهندگان سياسي ايراني – برلن

 

----------------------------------------------------

در همین رابطه:

[ 12.04.2004 ]

اطلاعيه اتحاد جمهوری خواهان ايران- واحد برلين

با شرکت در مراسم پرده برداری از لوح يادبود قربانيان ميکونوس بار ديگر انزجار خود را از تروريسم دولتی و هر نوع خشونت سياسی اعلام داريم

دوشنبه ٢۴ فروردين ١٣٨٣ – ١٢ آوريل ٢٠٠۴

مراسم پرده برداری از لوح يادبود قربانيان ترور ميکونوس در برلين سرانجام با 20 روز تاخير در روز 20 آوريل 2004 در مقابل محل رستوران سابق ميکونوس برگزار می شود. پيش از اين، مقامات جمهوری اسلامی تلاش بسيار کردند تا از طريق فشارهای ديپلماتيک دولت آلمان را وادار به مداخله و شهرداری منطقه شارلوتن بورگ برلين را از اين اقدام منصرف سازند. آن ها قصد داشتند که يا اين مراسم را از اساس منتفی سازند و يا دست کم متن افشاگرانه لوح و زمان پرده برداری از آن را که مصادف با آغاز کنفرانس جهانی افغانستان بود و می توانست به طرح وسيع و مجدد مسئله در رسانه های بين المللی بيانجامد، تغيير دهند. اين تلاش ها اگرچه به تغيير متن لوح يادبود و تعويق پرده برداری از آن انجاميد، اما به دليل حساسيت افکار عمومی و زنده بودن حکم دادگاه ميکونوس در حافظه آزادی خواهان و مدافعان حقوق بشر موفق به منتفی کردن اصل برنامه نشد.
در جريان حادثه ترور ميکونوس در سپتامبر 1992، چهار تن از فعالان اپوزيسيون ايران: صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همايون اردلان و نوری دهکردی توسط جوخه های ترور اعزامی از تهران به قتل رسيدند. بنا به حکم دادگاه دادگستری ايالتی برلين، اين ترور به دستور کميته ای ويژه که زير نظر مستقيم بالاترين مقامات حکومتی جمهوری اسلامی قرار دارد سازمان يافته بود. اکر چه اين ترور تنها يکی از صدها ترور سياسی و تنها يک نمونه از رفتار خشونت آميز جمهوری اسلامی با مخالفان سياسی خود در داخل و خارج از کشور به حساب می آيد، اما بنا به شرايط ويژه بين المللی و به دليل قرار گرفتن آن در زير ذره بين يک دادگاه مستقل، محاکمه عاملان آن توانست به يک محاکمه افشاگر تاريخی از تروريسم دولتی در ايران و به مرجعی برای گشوده شدن رازهای سر به مهر بسياری از جنايات سياسی قبل از آن تبديل شود.
شک نيست که پی آمدهای سياسی اين ترور و محاکمه عاملان آن هنوز تا مدت ها در صحنه سياست ايران و آلمان ايفای نقش خواهد کرد. تلاش مکرر جمهوری اسلامی برای معامله بر سر دو تن از محکومان به حبس ابد اين پرونده (کاظم دارابی و عباس رايل) يکی از اين نمونه هاست که تا کنون با شکست مواجه شده است. تلاش برای زدودن دلايل و عوامل اين ترور از حافظه سياسی مردم و مشمول مرور زمان کردن آن نيز موفقيتی به دست نياورده است. اين مسئله که زير فشار جمهوری اسلامی و با مصلحت انديشی دولت آلمان، سازمان دهندگان اين ترور در متن لوح يادبود از" سازمان امنيت ايران"، به "صاحبان قدرت وقت در ايران" تغيير کند نيز، در ماهيت امر تغييری را ايجاد نخواهد کرد. زيرا که همين اعمال فشارها و نگرانی های پشت پرده آن حاکی از آنست که متهمان رديف اول اين پرونده همچنان از صاحبان اصلی قدرت در تهران به حساب می آيند.

آزادی خواهان و مدافعان حقوق بشر!
با شرکت در مراسم پرده برداری از لوح يادبود قربانيان ترور ميکونوس، بارديگر انزجار خود را از تروريسم دولتی و هر نوع خشونت سياسی در ايران اعلام و ياد اين قربانيان را گرامی داريم.
لوح يادبود قربانيان ترور ميکونوس از اين پس انزجار از خشونت سياسی را نه تنها در تاريخ مکتوب اين ترور، که در فضای شهر تاريخی برلين نيز به ما يادآوری خواهد کرد.

اتحاد جمهوری خواهان ايران- واحد برلين
آوريل 2004

 

------------------------------------------

[ 2.04.2004 ]

در همین رابطه:

نامه اتحاد جمهوريخواهان ايران به شهردار اعظم و رئيس دولت ايالت برلين
در مورد لوح يادبود قتل های رستوران ميکونوس در برلين

متاسفانه هشت سال پس از حکم تاريخی اين دادگاه از منابع گوناگون خبر ميرسد که دولت آلمان تصميم بر استرداد دو نفر از برنامه ريزان و مجريان اين قتل ها به ايران گرفته است. اين دو نفر، کاظم دارابی و عباس رايل به زندان ابد بدون امکان تعديل در حکم محکوم شده اند.
امضا کنندگان اين نامه به نام تمامی قربانيان تروريسم دولتی از شما و دولت آلمان ميخواهند که تسليم فشارهای حاکميت در ايران نشويد

پنجشنبه ١٣ فروردين ١٣٨٣ – اول آوريل ٢٠٠۴
جناب آقای کلاوس وورايت، شهردار اعظم و رئيس دولت ايالت برلين،
از طريق مطبوعات باخبر شديم که شهردار تهران آقای محمود احمدی نژاد در نامه ای به شما هشدار داده است که از نصب لوحه يادبود قتل هايی که به تاريخ هفدهم سپتامبر 1992 در رستوران ميکونوس انجام گرفتند جلوگيری کنيد. شهردار تهران در اين نامه مصوبه مجمع عمومی بخش شارلوتنبورگ برلين در رابطه با نصب لوحه يادبود در محل حادثه را توهين به جمهوری اسلامی، نا مطلوب و مخرب خوانده است.

اما واقعيت چيست؟
دادگاه عالی ايالتی برلين پس از 246 روز دادگاهی علی الرغم تمامی ملاحظات سياسی و اقتصادی مراجع سياسی آلمان و فشارهای مستقيم و غيرمستقيم به دادستان و قاضی، در پی تحقيقات موشکافانه و رديابی های دقيق در حکم نهايی خود چنين نتيجه گرفت که دستور قتل مخالفين، سه شهروند کرد تبار ايرانی و مترجم همراهشان در رستوران ميکونوس از طرف حاکمين در تهران صادر شده است. حکم دادگاه گام به گام ترسيم کرد که مسئولين حکومت در تهران با خشونت، ترور و قتل مخالفين حتی در خارج از کشور نيز سعی در اعمال قدرت نموده اند.
متاسفانه هشت سال پس از حکم تاريخی اين دادگاه از منابع گوناگون خبر ميرسد که دولت آلمان تصميم بر استرداد دو نفر از برنامه ريزان و مجريان اين قتل ها به ايران گرفته است. اين دو نفر، کاظم دارابی و عباس رايل به زندان ابد بدون امکان تعديل در حکم محکوم شده اند.
با توجه به اين مجموعه ارتباطات روشن است که آمرين قتل های برلين در حاکميت ايران از هرگونه يادآوری دسايس مربوط به اين قتل های فجيع ناخشنود بوده و طالب سرپوش گذاری بر اين خاطره ننگ آور باشند.
آقای وورايت، دادگاه ميکونوس و قاضی و دادستان شجاع آن برای اپوزيسيون ايران محرکی بودند در تشديد مبارزه اشان در راه آزادی و احقاق حقوق بشر در ايران. قتل های انجام گرفته در رستوران ميکونوس نه اولين قتل های سياسی بودند و نه آخرين آن. ولی دادگاه ميکونوس اولين دادگاهی بود که با پا بر جايی تحسين انگيز خود از دولت قانون در آلمان وجهان دفاع کرد. اکنون هرگونه عقب نشينی از طرف شما (قاتلين در برلين زندانی هستند) و دولت آلمان، حتی باتفاهم برای خواست دولت آلمان مبنی بر روابط بهينه با ايران و نگرانی برای امنيت شهروندان کشور شما، تنهابه تشويق تروريسم دولتی منجر خواهد شد که برای مارپيچ آن پايانی نيست.

امضا کنندگان اين نامه به نام تمامی قربانيان تروريسم دولتی از شما و دولت آلمان ميخواهند که تسليم فشارهای حاکميت در ايران نشويد. ما يادآور ميشويم که پس از گلوله های دوم ژوئن 1967 اين شهردار اعظم برلين هانريش آلبرس بود که همراه با ياران و استادان دانشگاه برلين پروفسور هلموت گل ويتسر، کارستن کلپه، ولف ديتريش نار، اولريش آلبرشت و خبرنگار برجسته آلمان خانم کارولا اشترن کميته ايران برای دفاع از زندانيان سياسی و حقوق بشر در ايران را پايه گذاری نمود. به خاطره هاينريش آلبرس وفادار بمانيد و سنت نيک برلينی ها را زنده نگاه داريد.

هيئت اجرايی اتحاد جمهوريخواهان ايران
امور بين المللی

------------------------------------------

در همین رابطه:

[ 31.03.2004 ]

با وجود مخالفت جمهوری اسلامی
از لوح يادبود قربانيان ميکونوس در برلين پرده‌برداری خواهد شد

پرده برداری از اين لوح طی مراسمی در ساعت 17 روز سه شنبه، بيستم ماه آوريل، برابر با اول ارديبهشت ماه در مقابل رستورانی که چهار تن از مخالفان نظام جمهوری اسلامي، 12 سال پيش، در آن به قتل رسيدند، انجام خواهد گرفت

سه شنبه ١١ فروردين ١٣٨٣ – ٣٠ مارس ٢٠٠۴
راديو فردا: با وجود مخالفت ها و تهديدهای جمهوری اسلامي، مسئولان شهر برلين در آلمان همچنان در نظر دارند تا از لوح يابود قربانيان 12 سال پيش رستوران ميکونوس در اين شهر پرده برداری کنند. در بررسی قضايی پرونده قتل ميکونوس، يک دادگاه آلمان حکم داد که شماری از سران جمهوری اسلامي، به ويژه علی فلاحيان، وزير وقت اطلاعات، در قتل چهار ايرانی مخالف جمهوری اسلامی مشارکت داشتند و آمران حمله به ميکونوس بودند. يک مامور امنيتی جمهوری اسلامی با نام کاظم دارابي، هم اکنون به اتهام قتل چهار ناراضی ايرانی در آلمان، در زندان به سر می برد.
در حالی که ايران همچنان نسبت به نصب لوحی که ياد و نام قربانيان رستوران ميکونوس را زنده نگاه می دارد، مخالف است، مقام های مسئول در برلين مصمم هستند که اين نماد و نشانه در تاريخ مقرر يعنی اول ارديبهشت ماه سال جاری در اين شهر نصب شود.
شهردار حاکم برلين، کلاوس وورايت Klaus Woweriet، در پاسخ به نامه محمود احمدی نژاد، شهردار تهران، يادآور شده است که نمی تواند در تصميمی که يک شهردار محلی در جهت نصب لوح يادبود قربانيان رستوران ميکونوس گرفته، اعمال نفوذ کند. خانم مونيکا تيمن، شهردار منطقه شارلوتنبورگ ويلمرزدورف Charlottenburg Wilmersdorf، به رسانه های داخلی و خارجی گفته است که پرده برداری از اين لوح طی مراسمی در ساعت 17 روز سه شنبه، بيستم ماه آوريل، برابر با اول ارديبهشت ماه در مقابل رستورانی که چهار تن از مخالفان نظام جمهوری اسلامي، 12 سال پيش، در آن به قتل رسيدند، انجام خواهد گرفت.
شهردار تهران در نامه خود خطاب به همتای برلينی اش، نصب لوح يادبود قربانيان رستوران ميکونوس را اهانت به ايران خوانده و تهديد کرده است که در صورت پرده برداری از اين نماد، ايران به عنوان اقدامی تلافی جويانه، بر روی لوحی نام آلمان را در صدر کشورهايی قرار خواهد داد که به رژيم سرنگون شده صدام حسين فن آوری ساخت سلاحهای شيميايی تحويل داده اند.
اين لوح از جنس فولاد ضد زنگ است و اندازه آن معادل 70 در 50 سانتيمتر است. در اين حال حميد نوذري، مسئول کانون پناهندگان سياسی ايران در برلين، که از آغاز تا کنون مسائل مربوط به کشتار در رستوران ميکونوس را به دقت دنبال کرده، با اشاره به اين موضوع که از دهمين سال اين فاجعه در دو سال پيش، انديشه بر پايی اين لوح يادبود پررنگ تر شده است، به راديوفردا می گويد: اين نشانه و نماد، در اولين روز ارديبهشت ماه سال جاري، در برلين نصب خواهد شد.

----------------------------------

در همین رابطه:

شهرداری برلين مصمم به نصب لوح يادبود قربانيان ميکونوس است

مونيکا تايمن شهردار منطقه شارلوتنبرگ برلين: دليلی نمی بينيم که اين برنامه را لغو کنيم اين تصميمی است که توسط شورای محلی گرفته شده است

دوشنبه ١٠ فروردين ١٣٨٣ – ٢۹ مارس ٢٠٠۴

خبرگراری مهر: به رغم هشدار شهر دار تهران، شهر دار يکی از مناطق برلين امروز از لغو برنامه هايی برای نصب لوح يادبود چهار کرد ايرانی که در حادثه رستوران ميکونوس کشته شدند خود داری می کند.
مونيکا تايمن شهردار منطقه شارلوتنبرگ برلين در گفتگويی با خبرگزاری فرانسه گفت: ما دليلی نمی بينيم که اين برنامه را لغو کنيم اين تصميمی است که توسط شورای محلی گرفته شده است.
وی افزود: فعالان احزاب مخالف برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران در رستوران ميکونوس گردهم آمدند و بخاطر آن نيز کشته شدند.
تايمن همچنين خاطر نشان کرد: اين لوح يادبود قرار بود که در روز چهار شنبه نصب شود اما به در خواست دولت آلمان تاريخ نصب اين لوح به بيست آوريل موکول شده است تا از نگرانيهای ديپلماتيک پيش از برگزاری کنفرانس بزرگ بين المللی افغانستان که قرار است اين هفته در برلين برگزار شود جلوگيری شود .
بنابر اين گزارش يک وزير ايرانی قرار است در اين کنفرانس بين المللی شرکت کند .
حادثه حمله به رستوران ميکونوس که در هفدهم دسامبر سال 1992 رويداد سالها موجب تيرگی روابط بين ايران و آلمان گرديد .
در سال 1997 يک دادگاه آلمانی ايران را به دست داشتن در اين حادثه متهم کرد و برلين را وا داشت که سفير خود در تهران را احضار کند و گفتگوهای اتحاديه اروپا و ايران نيز به مدت يکسال به تعويق افتاد.
بنابر اين گزارش در اين لوح يادبود ادعا شده است: "مردانی که در حادثه ميکنوس کشته شدند در راه مبارزه برای آزادی و حقوق بشر کشته شده اند".
گفتنی است که روز گذشته شهر دار تهران تصميم اخير شهردار برلين مبنی بر نصب لوحی حاوی عبارات بی اساس عليه ايران را اقدامی توهين آميز عنوان کرد و با ارسال نامه ای به همتای آلمانی خود در برلين گوشزد کرد که شهرداری برلين از اقدامات توهين آميزعليه ايران بپرهيزد.

----------------------------------------------

و باز در همین رابطه:

آقاي شهردار تهران قباحت هم اندازه اي دارد!

گاهي اوقات انسان واقعا نمي تواند در برابر برخي اظهار نظرهاي حتا كم اهميت و يا پر روئي هاي بعضي از دست اندر كاران مملكت سكوت كند، اگرچه گوينده اش يك مهره ي بي ارداه ي سيستم قرون وسطائي حاكم بر ايران هم باشد. آقاي دکتر احمدي نژاد، از جنايت جمهوري اسلامي، چه در ايران و چه در جهان و از جمله ترور رهبران كرد در وين و ميكونوس برلين توسط عوامل اين رژيم كه شما يكي از مهره هايش هستيد، حتا خواجه حافظ شيرازي هم در قبرش باخبر شده است! شما با كدام معيار اسلاميتان، واقعيت انكار ناپذيري را در نامه تان به شهردار برلين ”عبارات بي اساس و توهين آميزي عليه ايران” قلم داد كرده ايدد؟! آدم بايد حداقل كمي شرف انساني و (يا اسلامي) داشته باشد و واقعيت را كتمان نكند. اگر چه نميتوان از شما و هم كسوتانتان بيش از اين انتظار داشت. زيرا اسلام و دين براي شما ها فقط وسيله به قدرت رسيدن بود نه اعتقاد و ايمان داشتن! بهمين دليل است كه مردم ديگر به عدل اسلاميتان باور ندارند. شما خوب ميدانيد كه در بيست و جند سال گذشته؛ دروغ، ريا كاري، رشوه خواري، كلاهبرداري، فحشا و فرار از مملكت، از چنگ نا عدالتي تان، در تاريخ دويست سال گذشته ايران، سابقه نداشته و به اندازه اين 25 سالي كه عبا به دوشان حاكم هستند، نبوده است. آيا وجود به فساد كشاندن مملكت را هم مانند اين وقايع انكار مي كنيد؟! اميدوارم شما كه تيتر يا عنوان پر طمطراق دكترا را هم به دنبال خود مي كشيد، اگر احترامي براي اسلامتان قائل نيستيد، حداقل براي اين عنوان قائل باشيد و ديگران را مجبور نكنيد كه از داشتن چنين تيتري، و درنتيجه هم شان شدن با شما، احساس شرمندگي كنند! آخر شما با چه روئي به خودتان اجازه مي دهيد، رابطه نمايندگي هاي جمهوري اسلامي با تروريستهاي وين و برلين را انكار كنيد؟ آيا از تروريستهائي مانند، دارابي، بزرگيان و سهروردي و ديگران، كه از جيره بگيران حكومت ملاهاي ايران بوده و هستند، ميتوان فاصله گرفت و ماموريت جناينكارانه و نا ميمون آنان را انكار كرد؟! با اطمينان نه، نمي توان اين كار را كرد. پس بهتر و سنگين تر بود، اگر سكوت مي كرديد و در اين باره چيزي بر زبان نمي آورديد. شايد توي دلتان با نا راحتي بگوئيد: ”آخر آدم بي خبر و ساده، منكه مامورم و معذور و بمن از بالا فشار آوردند كه اين نامه را به شهردار برلين بنويسم، خودم كه مي دانستم، دارم با آبروي خودم در اذهان مردم جهان، بازي مي كنم، ولي مجبور بودم!” اگر اين طور است، عذري بد تر از گناه خواهد بود. چون اگر من به جاي شما بودم، مطمئن باشيد حاضر نمي شدم اين چنين خواري و پستي را بخاطر حفظ مقام، بجان بخرم! با آرزوي آگاهي هرچه بيشتر توده هاي رنج و زحمت و تجديد نظر در افكار شما شهردار يك شهر هفت ميليوني.

28 مارس 2004،         آلمان فدرال دكتر گلمراد مرادي

----------------------------

و باز در همین رابطه:

[ 27.03.2004 ]

شهردار تهران خطاب به شهردار برلین:

نصب لوح یادبود برای قربانیان میکونوس را بی پاسخ نخواهیم گذاشت

شهردار حزب الهی تهران  نسبت به نصب لوح یادبود قربانیان ترور میکونوس که به دست مزدوران رژیم تهران کشته شدند،  به شهردار اين شهر هشدار داد.

 

شنبه ۸ فروردين ١٣٨٣ - ٢۷ مارس ٢٠٠۴
به گزارش سرويس «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شهردار تهران تصميم اخير شهردار برلين مبني بر نصب لوحي حاوي عبارات بي‌اساسي عليه جمهوري اسلامي ايران، را اقدامي توهين آميز عنوان كرد و با ارسال نامه‌اي به همتاي آلماني خود در پايتخت اين كشور يادآور شد كه شهرداري برلين از دست يازيدن به اقدامات توهين آميز عليه جمهوري اسلامي ايران بپرهيزد.
دكتر محمود احمدي‌نژاد در اين نامه به هرن كلاروس ووريت شهردار برلين، هشدار داده است كه چنين اقداماتي بدون پاسخ نخواهد ماند.
احمدي نژاد خطاب به همتاي آلماني خود تصريح كرده است كه شهرداري تهران از جانب مجروحان شيميايي و خانواده‌هاي آنان براي معرفي دولت‌هايي كه رژيم صدام را به سلاحهاي شيميايي مسلح كردند و به ويژه دولت آلمان به عنوان حامي و تدارك كننده رژيم سابقه عراق، تحت فشار قرار دارد.
شهردار تهران در اين نامه همچنين تاثيرات نامطلوب و مخرب ناشي از اقدام توهين آميز شهرداري منطقه شارلاتنبورگ برلين را متذكر شده و اظهار اميدواري كرده است كه همتاي آلماني وي تدابير لازم را براي ممانعت از اين اقدام به عمل آورد.
گفتني است شهرداري منطقه شارلاتنبورگ در شهر برلين در نظر دارد به مناسبت حادثه رستوران ميكونوس، لوحي را كه در آن عبارات بي‌اساس و توهين آميزي عليه جمهوري اسلامي ايران به كار رفته است، در مقابل اين رستوران نصب كند

---------------

و باز در همین رابطه:

تعويق نصب لوح يادبود قربانيان ترور رستوران ميكونوس، در اثر فشارهاي جمهوري اسلامي به شهرداري برلين
 

يك طرح دستگاه ادارى شهر برلين، براى كار گذاشتن يك تابلوى يادبود از ۴ قربانى نيروهاى كرد اپوزيسيون ايرانى در برابر يك رستوران اين شهر، در تهران با مقاومت شديد سران جمهورى اسلامى روبرو شده است. در رستوران “ميكونوس” در محله شارلوتن بورگ شهر برلين، در سال ۱۹۹۲ چهار تن از نيروهاى كرد اپوزيسيون ايران توسط ترويست های اعزامی از تهران به ضرب گلوله به قتل رسيدند. بر اساس حكم يك دادگاه آلمانى، مقامات امنيتى ايران سازمانگران اين ترور بوده اند. به گزارش دويچه وله قرار بود بر تابلوی مزبور از ماموران سازمان اطلاعات و امنيت جمهورى اسلامى ايران، به عنوان عاملان اصلى اين قتلها نام برده شوند.
اين گزارش می افزايد، شهردار تهران محمود احمدى نژاد چنين كارى را “بى احترامى” عليه ايران خوانده و اين اتهامات را “نامعقول” ناميده است. احمدى نژاد در نامه اى خطاب به همكار خود كلاوس وورايت شهردار برلين نوشت، اگر قرار باشد كه مقامات ادارى برلين اينكار را به انجام رسانند، در مقابل تابلوئى با نام آن كسانى در تهران نصب خواهد شد كه، نام كشورهائى در آن قيد شده اند كه تكنولوژى توليد سلاحهاى شيميائى را در اختيار رژيم سابق صدام حسين قرار دادند. در اين نامه كه ديروز شنبه از سوى آژانس خبرى رسمى ايران، ايرنا انتشار يافت آمده است، سپس در فهرست اين اسامى، نام آلمان در صدر اين كشورها قرار خواهد گرفت.

 

در همين حال پرويز دستمالچی از شرکت کنندگان در جلسه ای که رهبران حزب دموکرات کردستان در آن ترور شدند، در مورد فشارهای دولت ايران به آلمان، در مورد متنی که قرار بود بر روی لوح يادبود نصب شود، به راديو فردا گفت:

فريدون زرنگار (راديو فردا): آقاي دستمالچي، شهردار تهران به شهرداري برلين در نامه اي اعتراض كرده براي نصب يك لوح يادبود در برابر رستوران ميكونوس. آن متني كه قرار بود براي لوح يادبود نوشته بشود كه الان مورد اعتراض شهردار تهران قرار گرفته، محتوي چه عباراتي است؟

پرويز دستمالچي (فعال سياسي): در آن متن اوليه كه تهيه شده بود، به اين ترتيب آمده بود كه اين لوح در اينجا يادآوري مي كند قربانيان ترور ميكونوس را كه بنابر دستور مقامات جمهوري اسلامي در اينجا در تاريخ هفدهم سپتامبر سال 1992 به قتل رسيدند. ولي بعدا در اثر فشارهايي كه سفارت جمهوري اسلامي آورد و آقاي خرقاني ملاقاتي با خانم مونيكا تيمن که شهردار منطقه است و از حزب سوسيال دموكرات و فشارهاي وزارت امور خارجه آلمان، متن اندك تغيير كرد از «بنابر دستور مقامات جمهوري اسلامي» به «مقامات سابق جمهوري اسلامي».

ف . ز : يعني با آوردن كلمه سابق خواستند متن را يك مقدار نرم كنند.

پرويز دستمالچي: به نظر من اين كار را كردند، البته اين متن جديد، مقامات سابق جمهوري اسلامي مورد اعتراض افراد بسيار زيادي و همچنين افرادي ايراني قرار گرفت. به خاطر اينكه آنچه در متن حكم دادگاه ميكونوس آمده است، گفته است كه آمران قتل، رهبر مذهبي نظامي بود، رئيس جمهور بود، وزير اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي بوده و وزير امور خارجه و همه اينها هنوز جزء مقامات عاليرتبه جمهوري اسلامي هستند. يعني تمام آمران هنوز در مقامات بسيار بالا و رده اول جمهوري اسلامي هستند.

ف . ز : با توجه به اينكه برگزاري مراسم نصب اين لوح به عقب افتاد، آيا مي شود حدس زد كه اين بر اثر فشاري است كه از ايران به آلمان وارد شده يا همان دليلي است كه خود شهرداري منطقه مي گويد.

پرويز دستمالچي: اين لوح قرار بود روز چهارشنبه آينده يعني در تاريخ 31 مارس در ساعت 5 بعد از ظهر نصب شود. بعدا اعلام شد كه بنابر دلايل برگزاري كنفرانس بزرگ امنيتي افغانستان در شهر برلين در همان روز و همان ساعت، مساله نصب و پرده برداري از اين لوح را به بيستم ماه آينده موكول كردند. اينكه اعتراض شهردار تهران به شهردار برلين باعث اين دگرگوني شده، من نمي دانم، ولي دليل رسمي را كه از طرف وزارت امور خارجه آلمان مطرح شده، اين است كه چون پرده برداري از لوح مصادف است با برگزاري كنفرانس بزرگ امنيتي افغانستان در شهر برلين، پرده برداري از لوح را به تعويق انداختند.

فريدون زرنگار، مصاحبه با پرويز دستمالچي (برلين)

-----------------------------

و باز در همین رابطه:

[ 2.04.2004 ]

واقعه‌ميكونوس ‌به‌ گذشته تعلق

 ندارد

دنباله‌مطلب

 

 

 

  ده‌نگ‌وباس

  سیاسه‌ت

  كۆمه‌ڵایه‌تی

  هونه‌رو ئه‌ده‌ب

  ژنان

  زانست

  نێونه‌ته‌وه‌یی

  ئاگاداری

 

 

 

[Mediya 2000 - 2004 © Copyright]